Clown World: Bro. Biden 3035, WaPo urges Bro. Elensky, Sis. Freeland tops NATO,

Started by FW Admin, Nov 23, 2022, 08:03 PM

Previous topic - Next topic
Clown World: Bro. Biden 3035, WaPo urges Bro. Elensky, Sis. Freeland tops NATO, Alex Christoforou


108,357 views
Nov 6, 2022

'WaPo, negotiate with Russia. NYT, Kiev evacuation. Ukraine warns Iran. Freeland tops NATO list. U/1
Topic 765'

Alex Christoforou Channel
https://www.youtube.com/@AlexChristoforou

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7